ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

x
Volwassenen
Kinderen
Leeftijd is belankrijk voor correcte prijs

Je gaat ermee akkoord deze voorwaarden te lezen en te accepteren. Als u dit niet doet, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken om berichten op de site te plaatsen.

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de diensten van www.naturisme.fr.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Latere wijzigingen zullen op de startpagina van de site worden gepubliceerd.

De algemene voorwaarden die momenteel van kracht zijn, luiden als volgt:

ARTIKEL 1: DOEL

Het doel van naturisme.fr is het presenteren van naturisme in Frankrijk en de campings van de Fédération des Espaces Naturistes.

ARTIKEL 2: INTELLECTUEEL EIGENDOM

www.naturisme.fr is eigenaar van alle middelen die nodig zijn voor de aangeboden diensten en bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site.

Toegang tot de site geeft u geen enkel recht op de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de site, die het exclusieve eigendom blijven van www.naturisme.fr

Alleen het reproduceren, bekijken en afdrukken van de inhoud van de site is toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met bronvermelding.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, met name voor reclame- of commerciële doeleinden, evenals elke aanpassing, wijziging, gebruik, transmissie, kopie, herdistributie en/of exploitatie, op welke drager dan ook, met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.naturisme.fr

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

De site bevat links naar websites van derden. De gelinkte sites worden niet beheerd door www.naturisme.fr en www.naturisme.fr is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites.

De gekoppelde sites zijn eigendom van en worden beheerd door onafhankelijke verkopers of dienstverleners en als zodanig kan www.naturisme.fr niet garanderen dat u tevreden zult zijn met hun producten, diensten of zakelijke praktijken. Het is uw verantwoordelijkheid om alle controles uit te voeren die u nodig of gepast acht voordat u overgaat tot een transactie met een van deze derden.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN VAN WWW.NATURISME.FR
3.1. DOOR U IN TE SCHRIJVEN OP DE SITE

U verklaart dat u een natuurlijke persoon bent met de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te contracteren.

U verbindt zich ertoe www.naturisme.fr te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

U verbindt zich ertoe te zorgen voor de juistheid van de gegevens die op u betrekking hebben en in het bijzonder u niet onder een valse of onjuiste identiteit te registreren.

U bent als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw pseudoniem en wachtwoord en voor het gebruik ervan tegenover www.naturisme.fr en derden.

Alleen personen die het formulier met de verplichte informatie correct hebben ingevuld, kunnen een account aanmaken en de site gebruiken.

In elk geval, en in geval van twijfel over de juistheid van de verstrekte informatie, kan www.naturisme.fr de toegang tot de site blokkeren, zonder afbreuk te doen aan enig verhaal of enige actie. Bijgevolg behoudt www.naturisme.fr zich het recht voor om elke registratie op de site te weigeren, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

3.2. MET BETREKKING TOT UW INHOUD

De service is een gezellige gemeenschapsruimte die veronderstelt dat iedereen anderen respecteert en waar respect van iedereen wordt gevraagd. Alle gebruikers verplichten zich tot discretie bij het gebruik van de service en de tools die beschikbaar worden gesteld door www.naturisme.fr

U wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de inhoud die u publiceert via www.naturisme.fr

U verbindt zich er ook toe alle rechten met betrekking tot deze inhoud te behouden. In dit opzicht ontslaat u www.naturisme.fr van alle schade die derden tegen u zouden kunnen claimen met betrekking tot de inhoud die u publiceert.

Het volgende is ten strengste verboden - beledigende of vernederende commentaren en/of inhoud, - lasterlijke of smadelijke commentaren en/of inhoud, - respectloze of beledigende commentaren en/of inhoud, - racistische commentaren en/of inhoud of inhoud die aanzet tot haat, - homofobe of puur gratuite commentaren en/of inhoud, - pornografische of pedofiele commentaren en/of inhoud, - commentaren en/of inhoud die aanzet tot seksueel toerisme, - verklaringen en/of inhoud die bedoeld zijn om een politieke, religieuze of ideologische mening over te brengen, - verklaringen en/of inhoud die niet relevant zijn voor het thema van de forums, - reclame-uitingen en/of inhoud die commerciële activiteiten aanmoedigen, - en meer in het algemeen, alle verklaringen en/of inhoud die in strijd zijn met de aanvaarde gedragsnormen en/of de geldende wetten.

Tot slot verbindt u zich ertoe geen materiaal of informatie beschikbaar te stellen of te verspreiden : - waarop een derde auteursrecht heeft, tenzij u hun voorafgaande toestemming hebt verkregen, - dat inbreuk maakt op de privacy van anderen.

Elk bericht en/of inhoud dat niet voldoet aan of in strijd is met deze bepalingen zal onmiddellijk worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging. U zult ook een waarschuwing ontvangen waarin u wordt verzocht zich correct te gedragen.

www.naturisme.fr behoudt zich het recht voor om een klacht in te dienen en de IP-adressen van leden ter beschikking te stellen van de rechtbank in geval van misbruik en herhaaldelijke waarschuwingen.

www.naturisme.fr behoudt zich ook het recht voor om: - berichten te bewaren of te verplaatsen van het ene onderwerp naar het andere.

Tot slot geeft u www.naturisme.fr toestemming om technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.

3. 3. MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN RECHTEN EN HET PUBLICATIEBELEID

Inhoud wordt niet onmiddellijk online gezet; deze wordt pas zichtbaar nadat gecontroleerd is of deze niet in strijd is met de algemene gebruiksvoorwaarden en gevalideerd is. Deze controle wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

www.naturisme.fr kan eenzijdig en zonder zich te moeten verantwoorden beslissen om de inhoud die via de service beschikbaar wordt gesteld te wijzigen en te verwijderen, of te blokkeren, weigeren of opschorten.

U stemt ermee in om www.naturisme.fr het recht te geven om de op de site beschikbaar gestelde inhoud (goede deals, commentaren, enz.) te gebruiken en te exploiteren zonder enige financiële tegenprestatie.

Deze inhoud mag vrij worden gebruikt, gewijzigd, gereproduceerd, aangepast, gedistribueerd en eventueel overgedragen aan derden, geheel of gedeeltelijk, via elk proces, op elke drager en in elke vorm, bekend of onbekend tot op heden. Inhoud wordt niet onmiddellijk online gezet; deze wordt pas zichtbaar nadat is gecontroleerd of deze niet in strijd is met de algemene gebruiksvoorwaarden en is gevalideerd. Deze controle wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

www.naturisme.fr kan eenzijdig en zonder zich te moeten verantwoorden beslissen om de inhoud die via de service beschikbaar wordt gesteld te wijzigen en te verwijderen, of te blokkeren, weigeren of opschorten.

U stemt ermee in om www.naturisme.fr het recht te geven om de op de site beschikbaar gestelde inhoud (goede deals, commentaren, enz.) te gebruiken en te exploiteren zonder enige financiële tegenprestatie.

Deze inhoud mag vrij worden gebruikt, gewijzigd, gereproduceerd, aangepast, gedistribueerd en eventueel overgedragen aan derden, geheel of gedeeltelijk, via elk proces, op elk medium en in elke vorm, ongeacht of deze tot op heden bekend of onbekend is.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens aan bepaalde derden te verstrekken, waaronder leden van onze groep en vertrouwde partners.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
4.1. MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE

www.naturisme.fr garandeert niet dat de site vrij is van anomalieën, fouten of bugs, of dat de site zonder onderbrekingen of storingen functioneert.

U verklaart dat u op de hoogte bent van de kenmerken en beperkingen van internet, met name de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen van de verschillende onderdelen van de site en de risico's in verband met de veiligheid van de communicatie.

www.naturisme.fr kan vrij een periode van onbeschikbaarheid van de site of bepaalde secties vaststellen voor technische werkzaamheden ter verbetering van de inhoud en het gebruik van de site.

4.2. MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DE SITE

Alle door www.naturisme.fr verstrekte informatie of foto's met betrekking tot met name diensten, accommodatiecategorieën, prijzen, beschikbaarheid, dienstregelingen en boekingsprocedures voor producten die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

www.naturisme.fr garandeert de nauwkeurigheid van deze informatie niet en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschrijvingen van producten die toebehoren aan derde wederverkopers of onafhankelijke dienstverleners.

www.naturisme.fr is niet verantwoordelijk voor de geldigheid, kwaliteit of integriteit van de inhoud die door leden op haar site wordt geplaatst.

Meer in het algemeen sluit www.naturisme.fr uitdrukkelijk elke garantie uit met betrekking tot de nauwkeurigheid van alle inhoud van de site.

www.naturisme.fr kan technisch niet alle berichten controleren die door leden op de site worden geplaatst en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

www.naturisme.fr behoudt zich echter het recht voor om berichten en/of betwiste inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen zodra zij daarvan op de hoogte is.

www.naturisme.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de site en/of de inhoud ervan.

4.3. IN ZIJN HOEDANIGHEID ALS CONTENT HOST

In haar hoedanigheid van content host is www.naturisme.fr gebonden door de volgende verplichtingen (in overeenstemming met artikel 6, I van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie): - om gegevens bij te houden en te bewaren die de identificatie mogelijk maken van elke persoon die inhoud heeft verspreid via zijn tussenpersoon, in het geval dat de gerechtelijke autoriteiten daarom vragen; - om de toegang tot illegale inhoud te verwijderen en/of te voorkomen zodra hij daarvan op de hoogte is.

www.naturisme.fr is echter niet onderworpen aan een algemene verplichting om toezicht en controle uit te oefenen op de verspreide informatie en inhoud, of zelfs aan een algemene verplichting om feiten of omstandigheden op te sporen die illegale activiteiten aan het licht brengen.

ARTIKEL 5: BELEID VOOR KENNISGEVING EN INTREKKING

In geval van een klacht of bezwaar van uw kant over elementen en inhoud die op de site worden verspreid, nodigt www.naturisme.fr u uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Zodra www.naturisme.fr op de hoogte is van uw verzoek, zullen wij de betwiste en/of illegale inhoud onmiddellijk verwijderen.

ARTIKEL 6: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
In overeenstemming met artikel 32 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 worden de gegevens die www.naturisme.fr bij uw registratie vereist, op de pagina's van de site aangegeven met een sterretje.

De overige gevraagde informatie, die optioneel is, is bedoeld om u beter te leren kennen.

www.naturisme.fr verzamelt ook informatie over u wanneer u inhoud plaatst en meer in het algemeen wanneer u de site gebruikt.

www.naturisme.fr heeft ook "cookies" geïmplementeerd om de toegang tot het ledengedeelte beter te beveiligen.
Deze cookies bevatten persoonlijke informatie waarmee we u kunnen identificeren wanneer u geregistreerd en geïdentificeerd bent.
U kunt de installatie van een cookie weigeren door de procedure te volgen die specifiek is voor uw internetbrowser.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN SLOTBEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en het handvest van goed gedrag worden beheerst door het Franse recht en elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ondoeltreffend wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Je promotiecode wordt geverifieerd...

Wij zijn op zoek naar de mooiste campings:

De voordelen van online reserveren:

Tarieven en beschikbaarheid in realtime

Beste prijsgarantie: Geen extra kosten

Beveiligde betaling

Helaas, wij hebben geen campings kunnen vinden die aan jouw zoekcriteria voldoen. Je vindt op deze pagina alle campings van je gewenste bestemming.